GRUPPFÖRSÄKRING

Gruppförsäkring är en paketlösning och innehåller normalt följande teckningsbara försäkringar:

 • Livförsäkring
 • Sjukförsäkring
 • Trygghetskapitalförsäkring
 • Olycksfallsförsäkring
 • Barnförsäkring
 • Sjukvårdsförsäkring

 

Kundnytta …för arbetsgivaren

 • En gruppförsäkring är en bra förmån för de anställda
 • Smidig administration

 

Kundnytta …för den anställde

 • Snabb och enkel tillgång till gruppförsäkring
 • Möjlighet att själv välja produkter utifrån livssituation
 • Betalning via löneavdrag eller autogiro/inbetalningskort
 • Enkel hälsodeklaration
 • Förmånliga hälsokrav vid nyanställning

 

Livförsäkring

För dig som har familj kan en livförsäkring vara ett alternativ för att anhöriga ska kunna bo kvar i huset eller lägenheten om en person i hushållet avlider. Du har möjlighet att teckna denna försäkring för en medförsäkrad (make/ maka/ registrerad partner/ sambo). Beloppet som faller ut brukar oftast avtrappas från 40 års ålder, men går att teckna utan avtrappning.

 

Olycksfallsförsäkring

Ett olycksfall innebär inte bara personligt lidande utan det kan också medföra betydande ekonomiska konsekvenser. Skulle du råka ut för ett olycksfall på arbetet får du ersättning från TFA. Om det händer något på fritiden bör du ha en egen olycksfallsförsäkring. Vår gruppolycksfallsförsäkring gäller dygnet runt och har ingen självrisk. Den ger ersättning för bl.a., läkarbesök, resekostnader, invaliditet etc.
Den viktigaste delen i försäkringen, invaliditetsersättningen, kan du få från flera olika försäkringar ex. både från TFA och respektive försäkringsbolag. Kostnadsersättning och ersättning för sveda och värk betalas däremot enbart från en försäkring. Du har möjlighet att teckna denna försäkring för medförsäkrad.

 

Sjuk- och olycksfallsförsäkring för vuxen

Försäkringen ger ett försäkringsskydd vid sjukdom och vid olycksfall. Vid olycksfall, se ovan. Vid sjukdom kan ersättning lämnas för medicinsk invaliditet samt ärrersättning. Möjlighet finns att teckna denna försäkring även för medförsäkrad.

 

Sjukvårdsförsäkring

Försäkringen är ett utmärkt komplement till den offentliga sjukvården, och gör att du inte behöver köa när du behöver specialistläkarvård eller är i behov av operation. Du behöver bara ringa sjuksköterskorna på försäkringsbolagets vårdplanering, så hjälper de dig snabbt till rätt vårdgivare på en tid som passar dig. Genom försäkringen får du dessutom tillgång till sjukvårdsupplysning som har öppet dygnet runt.
Ansvarstiden till följd av varje skadehändelse är oftast obegränsad, så länge försäkringen betalas, vilket betyder att försäkringen betalar kostnader för vård och behandling. Du har möjlighet att teckna denna försäkring för medförsäkrad.

 

Barnförsäkring

Alla kommuner har någon form av försäkring för dagis- och skolbarn, men de försäkringarna gäller oftast bara under den tid barnen är på dagis eller i skolan och bara vid olycksfall. Vår barnförsäkring gäller både sjukdom och olycksfall, du betalar dessutom bara en premie oavsett hur många barn du har. Försäkringen gäller till och med det kalenderår barnet fyller 25 år.

 

Sjukförsäkring

Om du blir sjuk ersätter försäkringskassan och vårt kollektivavtal (på lönedelar under 7,5 prisbasbelopp) ca 90% av lönen. Sjukförsäkringen kompenserar efter en viss karenstid en del av inkomstbortfall. Du väljer ersättningsbelopp beroende på vilken lön du har. Försäkringen ger oftast ersättning i maximalt 36 månader under en femårsperiod. Den samlade ersättningen från försäkringskassan, tjänstepension och sjukförsäkring får maximalt kompensera 90 % av din inkomst. Försäkringen kan endast tecknas gruppmedlem.

 

Trygghetskapitalförsäkring

Försäkringen lämnar ett skattefritt engångsbelopp för bestående nedsatt arbetsförmåga till minst 25 % under förutsättning att du före din 60-årsdag haft en sammanhängande nedsatt arbetsförmåga under en period om minst 3 år Du har möjlighet att teckna denna försäkring för medförsäkrad.